top of page

onze algemene voorwaarden & Privacybeleid

Algemene Voorwaarden van El Taco Loco Food Truck Catering

 1. Definities

  • "Verkoper" verwijst naar El Taco Loco, met maatschappelijke zetel te Nieuwordese steenweg 109, 3200 Aarschot.

  • "Klant" verwijst naar elke persoon of entiteit die een bestelling plaatst of een boeking maakt bij de Verkoper.

  • "Diensten" verwijst naar de catering- en voedselverkoopdiensten die door de Verkoper worden aangeboden.

 2. Toepasselijkheid

  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen, evenementen, en diensten tussen de Verkoper en de Klant.

  • Door het maken van een boeking of het plaatsen van een bestelling, gaat de Klant akkoord met deze voorwaarden.

 3. Boekingen

  • Boekingen moeten via email worden gemaakt en zijn pas definitief na bevestiging door de Verkoper en het voldoen van een aanbetaling van 250 euro.

  • Specifieke vereisten (dieet, locatievoorbereiding, etc.) moeten op het moment van boeking worden vermeld en overeengekomen.

  • De eindfactuur zal worden opgesteld op basis van het aantal deelnemers dat uiterlijk 7 dagen voor het evenement wordt doorgegeven. Het aantal deelnemers mag niet minder zijn dan 85% van het aantal deelnemers dat vermeld staat in de door de klant aanvaarde offerte.

 4. Betaling

  • Tenzij anders overeengekomen, is het resterende bedrag verschuldigd op de dag van het event.

  • Betalingen kunnen worden gedaan via overschrijving of contant.

  • Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag, na ingebrekestelling, een intrest op van 2% per maand.

  • Alleen de handelsrechtbank van Leuven is bevoegd in geval van betwisting.

 5. Annuleringen

  • Annuleringen door de Klant moeten schriftelijk gebeuren. Voor annuleringen tot 30 dagen voor het evenement wordt de aanbetaling ingehouden. Bij annuleringen tot 14 dagen voor het evenement is 50% van de totale kosten verschuldigd. Bij annuleringen minder dan 14 dagen voor het event is 100% van de totale kosten verschuldigd

 6. Dienstverlening

  • De Verkoper zal de Diensten leveren zoals overeengekomen met de Klant en behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken wijzigingen aan te brengen om aan gezondheids- en veiligheidsnormen te voldoen of op basis van beschikbaarheid van producten.

 7. Aansprakelijkheid

  • De Verkoper is niet aansprakelijk voor falen in de uitvoering door onvoorziene omstandigheden buiten zijn controle, inclusief maar niet beperkt tot extreme weersomstandigheden, ongevallen, apparatuurdefecten, enz.

  • De Verkoper is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, of schade door bedrijfsstagnatie.

 8. Verplichtingen van de Klant

  • De Klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van correcte informatie over de locatie, toegang, parkeergelegenheid (verharde ondergrond waar onze truck kan opgesteld worden) en eventuele locatiespecifieke regels of voorschriften. Indien we op de openbare weg staan, dient de klant de goedkeuring aan te vragen bij zijn gemeente.

  • Twee onbelaste stopcontacten 220v.

  • De Klant is verantwoordelijk voor eventuele schade aan de uitrusting van de Verkoper veroorzaakt door de gasten of locatieomstandigheden.

 9. Overmacht

  • In geval van overmacht, waaronder ziekte, pandemieën, overheidsmaatregelen, natuurrampen, en andere situaties die buiten de controle van de Verkoper vallen, kan de Verkoper de overeenkomst opschorten of beëindigen zonder verplichting tot schadevergoeding.

  • We zijn altijd stipt aanwezig, echter indien door drukte op de baan een file of ongeval, dan zijn wij niet verantwoordelijk voor het laattijdig aankomen. Uiteraard lichten wij de klant tijdens onze rit in van de situatie moest dit zich voordoen.

 10. Klachten

  • Klachten moeten binnen 72 uur na het evenement schriftelijk worden ingediend bij de Verkoper. De Verkoper zal te goeder trouw en naar beste vermogen eventuele problemen aanpakken.

 11. Toepasselijk Recht en Geschillen

  • Deze overeenkomst valt onder het Belgisch recht, en eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in het rechtsgebied waar de Verkoper is gevestigd.

Algemene Voorwaarden van El Taco Loco Takeaway & Delivery

 1. Definities

  • "Verkoper" verwijst naar El Taco Loco, met maatschappelijke zetel te Nieuwrodese steenweg 109, 3200 Aarschot.

  • "Klant" verwijst naar elke persoon of entiteit die een bestelling plaatst bij de Verkoper.

  • "Producten" verwijst naar alle goederen die de Verkoper te koop aanbiedt.

 2. Toepasselijkheid

  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, aankopen en leveringen van Producten door de Verkoper aan de Klant.

  • Door het plaatsen van een bestelling gaat de Klant akkoord met deze voorwaarden.

 3. Bestellingen

  • Alle communicatie betreffende bestellingen dient duidelijk en ondubbelzinnig te zijn.

  • De Verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren zonder opgave van redenen.

 4. Prijzen en Betaling

  • Alle prijzen zijn zoals vermeld op het menu van de Verkoper en zijn inclusief BTW.

  • Volledige betaling is vereist op het moment van aankoop, tenzij anders overeengekomen met de Verkoper.

 5. Levering en Eigendomsvoorbehoud

  • Producten worden direct na bereiding geleverd. De Klant is verplicht de Producten onmiddellijk na levering in ontvangst te nemen.

  • Het risico van verlies of beschadiging van de Producten gaat over op de Klant op het moment van levering.

 6. Kwaliteit en Veiligheid

  • De Verkoper verbindt zich ertoe alle toepasselijke gezondheids- en veiligheidsnormen na te leven bij de bereiding en verkoop van de Producten.

  • Klachten betreffende de kwaliteit van de geleverde Producten moeten onmiddellijk bij de levering worden gemeld aan de Verkoper.

 7. Aansprakelijkheid

  • De aansprakelijkheid van de Verkoper voor enige directe schade geleden door de Klant is beperkt tot het bedrag van de aankoopprijs van de betreffende Producten.

  • De Verkoper is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, of schade door bedrijfsstagnatie.

 8. Overmacht

  • De Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: ziekte, pandemieën, oorlog, transportbelemmeringen, overheidsmaatregelen, natuurrampen, en andere situaties die buiten de controle van de Verkoper vallen.

 9. Privacy

  • Persoonlijke gegevens van de Klant worden vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving. Klantgegevens worden na 60 dagen verwijderd.

 10. Geschillen en Toepasselijk Recht

  • Op deze algemene voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.

  • Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van de Verkoper, of overeenkomsten die met de Verkoper gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waar de Verkoper is gevestigd, tenzij wettelijke bepalingen uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijzen.

Privacybeleid van El Taco Loco

Laatst bijgewerkt: 26/10/2023

JJUCMM beheert de website www.eltacoloco.be (hierna genoemd de "Dienst").

Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonlijke gegevens wanneer u onze Dienst gebruikt en de keuzes die u hebt geassocieerd met die gegevens.

Wij respecteren uw privacy en zijn toegewijd aan het beschermen van de persoonlijke informatie die u ons verstrekt. We gebruiken uw gegevens om de Dienst te leveren en te verbeteren. Door de Dienst te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid.

 1. Verzamelen en Gebruiken van Informatie

  • Wij verzamelen verschillende soorten informatie voor uiteenlopende doeleinden om onze Dienst aan u te leveren en te verbeteren.

  • Persoonlijke Gegevens: Wanneer u onze Dienst gebruikt, kunnen we u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren ("Persoonlijke Gegevens"). Deze persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot: Emailadres, Voor- en achternaam, Telefoonnummer, Adres, en andere gegevens.

  • Gebruiksgegevens: We kunnen ook informatie verzamelen over hoe de Dienst wordt benaderd en gebruikt ("Gebruiksgegevens"). Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol-adres (IP-adres) van uw computer, browsertype, browserversie, de pagina's van onze Dienst die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u besteedt aan die pagina's, unieke apparaat-ID's en andere diagnostische gegevens.

 2. Opslag en Verwijdering van Gegevens

  • Uw Persoonlijke Gegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden uiteengezet. We zullen uw Persoonlijke Gegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen

  • Zodra deze informatie niet langer nodig is om u te contacteren of zoals vereist door toepasselijke wetgeving, zullen we alle persoonlijke gegevens die we van u hebben verzameld verwijderen. De verwijdering van gegevens omvat veilige verwijderingspraktijken die voorkomen dat gegevens worden hersteld en opnieuw worden gebruikt.

 3. Beveiliging van Gegevens

  • De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van verzending via het internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonlijke Gegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

 4. Wijzigingen in dit Privacybeleid

  • We kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

  • U wordt geadviseerd dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

 5. Contacteer Ons

bottom of page